da block
ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޢާމްދަނީއަށް އަސަރުކުރި މީހުންނަށް ދައުލަތުންދޭ ޢިނާޔަތުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އިނާޔަތަށް އެދި ހުށަހެޅުުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހާއި، އޯގަސްޓްމަހާއި އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ...
ފާއިތުވި 3 މަހު ދައުލަތުން ގާތްގަނޑަކަށް 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން، ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި މިދިޔަ މަހުގެ ފަހު ހަފްތާއާ ހަމައަށް 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވަނީ...
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ މުހިންމު ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެޓާނީ ޖެނެރަލް ކޯޓުތަކާ އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުން ގާއިމުކުރާ މަދަނީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ބައްޓަން ކުރާނެ ގޮތާއި އެ ބިލުގައި ހިމެނޭ އެނޫންވެސް ހުރިހާ މުހިންމު ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން...
މިއަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިނުކޮށް ހުރި މަޝްރޫއުތައް އަދި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން އެންޑް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ....