da block
މާލޭ މަޖީދީ މަގުގައި ދެ ގްރޫޕެއްގެ ދެމެދު ހިނގި މާރާމާރިއެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިއަދު ހެނދުނު 7:55 ހާއިރު މަޖީދީ މަގު ލެ ޓްރެފިކް ކެފޭ ކައިރީގައި 2 ގުރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގި މާރާމާރިއެއްގެ މައްސަލަ ހުށައަޅާފައި...
ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށާއި ވަޒީފާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުންދޭ އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވެންސުގެ ގޮތުގައި 106 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުގައިވާގޮތުން މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް 9989 މީހުންނަށް ވަނީ އިންކަމް...
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަފީފް ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ބަލައިގަންނަން ފާސްކޮށްފައިވަނީ މިއަދުގެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 50 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ....
ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް ހަތަރު މެމްބަރަކު އައްޔަނުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި އެވެ. އެންއައިސީއަށް އައްޔަނުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފައިވަނީ އާމިނަތު ޝާދިޔާ އާއި އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝިއުނާ އާއި އަލްއުސްތާޛު ޝުއައިބު އަބްދުއްރަހުމާން އަދި ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމް އަށެވެ. އައިމިނަތު...