da block
ތުނބުޅި ދިގުކޮށް އަދި ފަޓުލޫނުގެ ފައިކުރި ކުރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުން އިމިގްރޭޝަނުން ވަކިކުރި ހަތަރު މުވައްޒަފަކަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ. އިމިގްރޭޝަންގެ ހަތަރު މުވައްޒަފަކު ޑިސެމްބަރު، 2016 ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ އިމިގްރޭޝަނުން ކަނޑައެޅި ޔުނިފޯމް މިންގަނޑާ...
މާފަންނު ގެއަކުން ވައްކަންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް ދެމީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޯށްފިއެވެ. ދެމީހެއްގެ ވީޑިއޯ އާންމުކޮށް ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، އެ ދެ މީހުންނާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް...
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޚިދުމަތް ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. ޑީއެންއާރުގެ ޑިރެކްޓަރ ފަރީދާ ޔޫސުފް ވިދާޅުވީ އެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގިފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 12:30 ހާއިރުކަމަށެވެ. އަދި މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއެކު މިހާރު...
ސަރުކާރު ދަތުރެއްގައި ފ. ނިލަންދޫއަށް ދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނީ ޕޮޒިޓިވްވީ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން އެ ރަށުގައި ސާވޭއެއް ކުރަން ދިޔަ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެމީހާ އާއި އެކީ މާލެއިން އިތުރު...