ފޭސްބުކްގެ ނަން މެޓަ އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފޭސްބުކް ކުންފުނީގެ ނަން މެޓަ އަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިރޭ އޮތް ލައިވް އިވެންޓެއްގައި، އެ ކުންފުނީގެ ބާނީ މާކް ޒަކަބާގެވެ. އޭނާ މި އިވެންޓްގައި ބުނެފައިވަނީ މައި ކުންފުނީގެ ނަން މެޓަ އަށް ބަދަލުވިނަމަވެސް، ކުންފުނީގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ…

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!