މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސް ކުރޭ --

ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅަށް، މެންދަމާ ހަމައަށް މޫސުން ގޯސް

ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ގއ. ގދ. ޏ އަދި ސ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށެވެ. މިރޭ 11:00 އިން ފެށިގެން މެންދަމު 3:00 އާއި ހަމައަށް ލަފާކޮށް ނެރެފައިވާ މި ސަމާލުގައި ބުނެފައިވަނީ މި ވަގުތުތަކުގައި އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ dhuvas.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!