އަބޫޖަހުލަށް ހެދިގޮތް ރައީސް ނަޝީދަށް ހަދާނެކަމަށް ބުނި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އިންޒާރުދިން މީހަކު ރ. މީދޫ އިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ތަފްސީލު އަންނަނީ…

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ thepress.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!