'އާސްކް ސްޕީކާ'ގެ ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ/ މަޖިލިސް

ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ނަޝީދު

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ sun.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!