ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ދެކޮޅަށް އޭޕްރިލް 24 ގައި ޒުވާނުން ބޭއްވި އެއްވުން -- ދުވަސް ފޮޓޯ: ޒިދާން މުހައްމަދު

އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ!

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޏ. އަދި ސ ހިމެނޭ ދެކުނު ޕޮލިސް ޑިވިޝަނުންނެވެ. ހުށަހަޅާފައިވަނީ އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ މައްސަލައެކެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަދި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!