މާޅޮހު ނަޞީރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހި ޢަދަބިއްޔާތަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ މާޅޮހު ނަޞީރު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ތާރީޚު ލިޔުންތެރިޔާ މުޙައްމަދު ނަޞީރު، އުމުރުފުޅުން 68 އަހަރުގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މަރުހޫމް މުޙައްމަދު ނަޞީރަކީ ޢަދަބީ ލިޔުންތަކާއި އެތައް ޅެންތަކެއް ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ދިވެހި ބަހުން ފެންވަރު ރަނގަޅު މޮޅު ލިޔުންތަކެއް ލިޔުއްވާފައިވާ މާޅޮހު ނަސީރުގެ އެތައް ލިޔުންތަކެއް ފަތްތޫރަ ފަދަ މަޖައްލާތަކުގައިވަނީ ޝާޢިއުކޮށްފައެވެ. އެގޭ ތެރޭގައި ޤައުމީ، ދީނީ، އިޖްތިމާޢީ އެތައް އިލްމީ ލިޔުންތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!