މިސްކިތްތަކުގެ ޙުރުމަތް ދަމަހައްޓައި ބެލެހެއްޓުމަށް ގޮވާލައި، މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް

މިސްކިތްތަކުގެ ޙުރުމަތް ދަމަހައްޓައި ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ.
މިސްކިތްތަކުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް މިމައްސަލަ ހުށައެޅުއްވީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރުއެވެ.

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި، އެތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން ނިދައި ކައިބޮއި، މިސްކިތްތަކުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑަމުންދާތީ އާންމުންދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މިސްކިތުގައި ހަޑި ހުތުރުބަހުން ވާހަކަދައްކައި މާރާމާރީ ހިންގާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެފައިވާއިރު، މިސްކިތުގެ ހުރުމަތް ކެނޑޭ ފަދަ ޢަމަލުތައް 7 މިސްކިތެއްގައި ހިންގަމުން އަންނަކަން މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްތުގެ ހާލަތުގައި މިސްކިތްތަކަށް ވަދެ ތިބި 15 މީހަކުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފު ހުށައެޅުއްވި މައްސަލާގައި ވިދާޅުވީ ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށްފައިވަނިކޮށް މިސްކިތުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާލައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިންގަނީ ދީނީ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއްކަމަށެވެ. އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވީ، މިސްކިތްތަކަކީ މި ބިންމަތީގައި ހުރި އެންމެ ހުރުުމަތްތެރިވެގެންވާ ތަންތަނަށްވާއިރު، މިސްކިތްތަކުގައި ހިންގާ ނޭއްގާނީ އަމަލުތައް ކަމާގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކުން ހުއްޓުވަންޖެހޭކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މެންބަރުން ވަނީ މިފަދަ އަމަލުތަކަކީ ހުއްޓުވެންޖެހޭ މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހަމައެކަނި މިއީ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެންމެން ގުޅިގެން ޤައުމީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ހުއްޓުވަން ޖެހޭކަމެއް ކަމަށް ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!