ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕާލިމަންޓްރީ އިންކުއަރީއަށް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދެމުންގެންދާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބަލިކަށިވިގޮތް ހޯދުމަށް 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ ޕާލަމެންޓަރީ އިންކުއައިރީގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އާ ސުވާލުކުރައްވާފައިވާއިރު، މި އިންކުއަރީއަށް، ސިފައިންގެ އިސްވެރިން ހާޒިރުކޮށް މިހާތަނަށް 3 ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

މަޖިލީހުން ކުރިއަށްގެންދާ އިންކުއަރީއަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ ސިފައިންގެ ވަކިވަކި އޮފިސަރުންގެ ބަދަލުގައި ސިފައިންގެ މުއައްސަސާއިން ކަމަށް ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ހާމަކުރައްވާފައިވަނިކޮށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އިތުރުން ސިފައިންގެ އިސްފަރާތްތަކާއި ވަނީ ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އަދި ވަކިވަކި ސިފައިންވެސް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ އެމްއެންޑީއެފުގެ އެސްޕީޖީގެ ސިފައިންވެސް ހިމެނެއެވެ. ޕާލިމެންޓްރީ އިންކުއަރީއަށް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރުވެސް ވަނީ 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފައެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!