އެސްއެސްސީ އަދި އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ނިންމާލައިފި

5955 ދަރިވަރުންނާއެކު މޭ 2، 2021 އިން ޖޫން 11، 2021 ގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވި ސާނަވީ އިމްތިހާނުތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވިފައި ވާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މެއި ޖޫންގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކުއެވެ.

މެއި 2 އިން ޖޫން 11 އަށް ކުރިއަށްދިޔަ މިއަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުން ޖުމްލަ 5955 ދަރިވަރަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުން 2196 ދަރިވަރުންނާއި، އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުން 3759 ދަރިވަރުންނެވެ. މީގެތެރޭގައި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ 225 ދަރިވަރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. އޯލެވެލް އިމްތިޙާނު މިފަހަރު ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވަނީ މާލޭގެ 22 ސެންޓަރަކާއި، އަތޮޅުތަކުގެ 213 ސެންޓަރެއްގައެވެ.

ކޯވިޑް-19ގެ މި ދަތި ވަގުތުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރެއް ދެއްކި ދަރިވަރުންގެ ހިތްވަރާއި ކެތްތެރިކަމާއި ނުގުޑާފަދަ ޢަޒުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އައްސަރިބަހާ ސާބަސް ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުންގެ ޢާއިލާތަކުން ދެއްކެވި ކެތްތެރިކަމާއި ސާބިތުކަމާއި ހިތްވަރަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ތަޢުރީރުކޮށްފައެވެ. މި އިމްތިޙާނުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންސްގެ މުވައްޒަފުން ވެވަޑައިގެންނެވި ޤުރުބާނީ ފާހަގަކޮށް ޑީ.ޕީ.އީގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، މިފަހަރުގެ އޯލެވްލް އިމްތިހާނު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްތައް، ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އިމްތިޙާނުތަކާ ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހުނު ދަތުރުތައްކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑާއި، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!