ސްޓޫޑެންޓް ލޯން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށް ދީފި

ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯން މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްދޭން ނިންމާ އެކަން ސަރުކާރުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!