މިނިސްޓަރު ޝައުނާއަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކޮނޯލިޖީ މިނިސްޓަރަކަށް އައިމިނަތު ޝައުނާ އައްޔަން މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝައުނާއަށް ރުހުން ދެއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، މިއަދު ނެގުނު ވޯޓުގައި ޝައުނާއަށް ރުހުން ދެއްވާފައިވަނީ 65 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 57 މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުންނެވެ. ޝައުނާއަށް ރުހުން ދޭން ނުފެންނަކަމަށް 8 މެމްބަރަކު ވޯޓް ދެއްވިއިރު، ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ 1 މެމްބަރަކު އިންނެވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާކޮމިޓީން މިނިސްޓަރުކަމަށް ޝައުނާ އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ދެއްވާފައިވާނީ މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކޮނޯލިޖީ މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޝައުނާ މީގެ ކުރިން ހުންނެވީ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގައެވެ. ޝައުނާއަށް ވަޒީރުކަން ހަވާލުކުރެއްވީ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޑރ ހުސެއިން ރަޝީދު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލު ކުރައްވައި އެންވަޔަނރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި، ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ އެއްކޮށްލުމަށްފަހުގައެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!