ފޮޓޯ: ގޫގުލް

މީރާއިން އިންކަމް ޓެކުހުގެ ސުންގަޑިތައް ފަސްކޮށްފި

އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި މީރާއިން އަންނަ އޮގަސްޓްމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މީރާއިން ވިދާޅުވީ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 2020 ވަނަ އަހަރަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރަށް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި އިންޓެރިމް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީރާއިން މި ސުންގަޑިތައް ފަސްކޮށްފައިވަނީ ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށާއި، މި ހާލަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް މީރާއިން ހާމަކުރެއެވެ.

މީރާއިން ވިދާޅުވީ އޮންލައިން ޕޯޓަލް “މީރާ ކަނެކްޓް” މެދުވެރިކޮށް މި ޓެކްސް ބަޔާންތައް ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!