އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު މިރޭ

އދ.ގެ 76 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ބާއްވާ އިންތިޚާބު މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.

މި އިންތިޚާބު އޮންނާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން މިރޭ 7:00 ޖަހާއިރު އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކުގައި ހުންނަ އދގެ މައި މަރުކަޒުގައެވެ.

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު ރާއްޖެއަށް ޚާއްސަ ވެގެންދަނީ މިއިންތިޚާބުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާދަކުރައްވާތީއެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވާދަކުރައްވަނީ މިނިސްޓަރ ޝަހިދުއާއި އަފްޢާނިސްތާނުގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޒަލްމާއި ރަސޫލްއެވެ.

މިހާތަނަށް ކުރެވިދިޔަ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، އިންތިޚާބު ކަމިޔާބު ކުރެއްވޭނެކަމުގެ ވަރަށްބޮޑު އުންމީދެއް އެބައޮތްކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޝާހިދުއަށް ތާއީދުކުރައްވާނެކަން ގިނަ ޤައުމުތަކަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ބޮޑެތި އަދި ނުފޫޒު ގަދަ ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާތީ ޝާހިދު އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ޝާހިދަށް ތާއީދު ކުރާނެ ކަން ހާމަކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން އިންޑިއާ އަދި މެދުއިރުމަތިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ހިމެނެ އެވެ. މީގެއިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާގެ ތާއީދު ވެސް ރާއްޖެއަށް އޮތް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ.

އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ބޭފުޅުން ހޮވަނީ އެެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. ރައީސް ހޮވަނީ އާ ދައުރު ފެށުމުގެ ތިން މަސް ދުވަސް ކުރިންނެވެ. މިރޭ ބާއްވާ އިންތިހާބަކީ އދ. ގެ 76 ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހަށް ރައީސަކު ހޮވަން ބާއްވާ އިންތިހާބެވެ.

އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމާއި، މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުމާއި، ބަހުސްތަކުގައި ގައުމުތަކަށް ވަގުތު ދިނުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން ފަދަ ބާރުތައް ލިބިގެންވެ އެވެ.

އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ ޝާހިދު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ކުރައްވާނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޮވިޑް-19 އިގެ ނުރައްކަލުން އަރައިގަތުމަށް ގައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މޫސުމީ މައްސަލަތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ގައުމުތައް ތަރައްގީކޮށް އާރާސްތު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!