ކުދި ފެންފުޅިއާއި ސްޓައިރަފޯމް ތަށި އެތެރެކުރުން މަނާވާ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ ސްޓައިރަފޯމް ފޮށްޓާއި، 500 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުދި، ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ، ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ދިޔާތަކެތި އެތެރެކުރުން މަނާވާ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

ރައީސް ނެރުއްވި ގަރާރެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދުން ފެށިގެން އެތެރެކުރުން މަނާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ދެ ބާވަތް އެތެރެ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. 500 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ފެން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތައްޔާރީ ބުއިންތައް އެތެރެކުރުން މަނާ ވާނެ ކަމަށް ވިދާލުވި އެވެ.

މި ބަދަލު ރައީސް ގެންނަވާފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ގައުމަށް ލިބިފައިވާ އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމާއި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދަތިތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައި ކަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން އިން ފެށިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާ ތަކެތި:

  • ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި
  • ޕްލާސްޓިކް ތަށި، ސަމުސާ، ވަޅި، އޫ، ދިޔާ ތަކެތި ގިރަން ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު
  • ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 30 ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު
  • ޕްލާސްޓިކްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ އިމްޕޯޓުކުރާ ސުޕާރީ
  • 250 މިލިލީޓަރަށް ވުރެ ކުޑަ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮފީ ތަށި
  • ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު ލާފައިވާ ކަފަބުރު
  • 50 މިލިލީޓަރާއި އެއަށްވުރެ ކުދި ޝޭމްޕޫ، ސައިބޯނި، ކޮންޑިޝަނާ،އަދި ލޯޝަން ފުޅި
  • 500 މިލިލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕީއީޓީ ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން

ޕްލާސްޓިކާއި ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގެ ސުންގަޑި އަށް އަމަލު ކުރާނެ ގޮތަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފަ އެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނީ ޖޫން އެކެއްގެ ފަހުން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ޝިޕްމަންޓެއްނަމަ، އެ މުދަލެއްގެ ބިލް އޮފް ލެޑިން ނުވަތަ އެއާވޭ ބިލް، ޖޫން އެކެއްގެެ ގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާނަމަ، މުދާ އެތެރެކުރުމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!