ޕްލާސްޓިކްގެ ބައެއް ބާވަތްތައް މަނާކުރާ ތާރީހު ފަސްކުރަނީ

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކައިލާ ޕްލާސްޓިކް އެތެރެކުރުން މަނާކުރަން އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުގެ ދަށުން، މަނާކުރާ ބައެއް ބާވަތްތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާކުރާ ތާރީހު ފަސްކުރަން ނިންމައިފައިވާކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

މި ގާނޫނުގެ ދަށުން، މާދަމާއިން ފެށިގެން ނުވަ ބާވަތެއްގެ އެއްޗެހި މަނާކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކުރިން ނެރުއްވި ގަރާރުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މަނާކުރާ ތާރީހު ފަސްކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ ކޮން ބާވަތްތަކެއްގެ ކަމެއް އަދި ކަށަވަރުވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް “މިހާރު” އަށް ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ގަރާރަށް ގެނައި ބަދަލުތައް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ގެޒެޓުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އިތުރު ތަފުސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ.

މާދަމާ އިން ފެށިގެން މަނާކުރަން ނިންމާފައި އޮތް ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ގެންގުޅޭ ސުޕާރީ ޕެކެޓު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުގެ ދަށުން ރާއްޖެ އެތެރުކުރުން މަނާކުރާނެ 12 ބާވަތެއް ރައީސް ކަނޑައެޅުއްވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު 30 ގަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ނުވަ ބާވަތެއް މާދަމާ މަނާކުރަން އޮތް އިރު، ބާކީ ތިން ބާވަތުގެ ތެރެއިން ދެ ބާވަތެއް މަނާ ވާނީ ޑިސެމްބަރު 1، 2022 ގަ އެވެ. އަދި ޑިސެމްބަރު 1، 2023 ގައި ވެސް އިތުރު ބާވަތެއް މަނާކުރާނެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 7 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނު ރައީސް ތަސްދީގުކުރެއްވީ، އެ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާވާނެ ތަކެތި، ޖެނުއަރީ 1، 2021 ގެ ކުރިން ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވައި އިއުލާން ކުރެއްވި އެވެ.

މާދަމާ އިން ފެށިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާ ތަކެތި

1- ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި.

2- ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ އިމްޕޯޓުކުރާ ސުޕާރީ.

3- ޕްލާސްޓިކް ތަށި، ސަމްސާ، ވަޅި، އޫ، ދިޔާތަކެތި ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު.

4- ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ ސްޓްއިރަފޯމް ފޮށި.

5- ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 30 ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު.

6- 250 މިލި ލީޓަރަށް ވުރެ ކުޑަ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ޕްލާސްޓިކް ތަށި.

7- ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު ލާފައިވާ ކަފަބުރު.

8- ރާއްޖެ އަށް އިމްޕޯޓުކުރާ 500 މިލިލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި، ޕީއީޓީ ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ، ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ދިޔާތަކެތި. އޭގައި ފެނާއި ލުއިބުއިން ހިމެނޭ.

9- ރާއްޖެ އަށް އިމްޕޯޓުކުރާ 50 މިލިލީޓަރާއި 50 މިލިލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޝޭމްޕޫ ފުޅި އާއި ސައިބޯނި ފުޅި.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!