ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި 6000ރ އަށް ވުރެ ކުޑަކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ހިޔާ ފްލެޓަކަށް ކުލީގެެ ގޮތުގައި މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭ ވަރު 6،000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް ދޭން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. މުއިއްޒު އެހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޑރ. މުއިއްޒު ވަނީ އިއްޔެ ރައީސް ސޯލިހު އާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މުއިއްޒު ވަނީ ރައީސް އާއެކު ކުރިއަށް ދިޔަ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތައް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ

އެގޮތުން ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ހިޔާ ފްލެޓްގެ އަގަކީ ރައްޔިތުންނަށް ތަހައްމަލް ކުރެވޭނެ އަގަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސަށް ދެންނެވި ކަމަށާއި ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ އަގު ކުޑަކޮށް ދެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހަށް ދެންނެވި ކަމަށެވެ.

ޑރ. މުައިއްޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް އާންމުންނަށް ވެދެވޭނީ އިތުރު ހަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއް ދައްކަން ފަސޭހަ ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފްލެޓްތަކަށް ވަނުމަށްޓަކައި ދެ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!