އުސޫލާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރި ވަކީލު ދެމަފިރިއަކަށް ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތި، ބާ ކައުންސިލުން ގާނޫނީ ވަކީލް ޒުންނަވާރު ސަލީމްގެ އަނބިކަނބަލުން މެހެނާޒު ހުސެއިން އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ނޯޓަރީގެ ހުއްދައިގެ ސިއްކަ ބޭނުންކޮށްގެން އުސޫލުތަކާއި ގަވައިދާ ހިލާފުވެފައި ވާތީ 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށް މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ ހިމެނޭ ސިއްކަ ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ ގއ. ދާންދޫ، ބީޗްވިލާ، އަލްއުސްތާޒާ މެހެނާޒް ހުސައިނާއި، އޭނާގެ ފިރިމީހާ މ. ނައިންހައުސް، އަލްއުސްތާޒު ޒުންނަވާރު ސަލީމް އެވެ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ 50،000 ރުފިޔާ އިންނެވެ.

މެހެނާޒް ޖޫރިމަނާކުރީ ބާ ކައުންސިލުން އޭނާ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ ހިމެނޭ ސިއްކަ، ޒުންނަވާރު ބޭނުންކުރަން ދީފައިވާތީ އެވެ. ޒުންނަވާރަކީ ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ ހިމެނޭ ސިއްކަ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ގާނޫނީ ވަކީލެއް ނޫނެވެ.

ބާ ކައުންސިލްގެ އުސޫލު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގާނޫނީ ވަކީލަކީ ނޯޓަރީގެ ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ގާނޫނީ ވަކީލަށް ވެގެން ނުވެ އެވެ.

ބާ ކައުންސިލުން ބުނީ، އެ ކައުންސިލުން މެހެނާޒަށް ޕަބްލިކް ނޯޓަރީގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ނޯޓަރައިޒް ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނާއި ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމަކަށް ވާތީ އޭނާ ވެސް ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، އޭނާއަށް ދޫކުރި ހުއްދަ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިފަހައްޓައި މައްސަލަ ބަލަން ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއްގައި ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ޒުންނަވާރު ފޭކް ސެޓްފިކެޓްތަކެއް ހުށަހެޅި 2013 ވަނަ އަހަރު އޭސީސީން ކުރި ތަހުގީގަކުން އެކަން ފަޅާއެޅި އިރު އޭނާ ވަނީ ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވުމަށް ސައްހަނޫން ބެޗެލާ އޮފް ލޯ ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމަށް ފަހު ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވާކޮށްފަ އެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!