މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ކުލި ކުޑަކޮށްފި

މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފާ ބިންތަކުގެ ކުލިން %30 ކުޑަކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ކުލި ކުޑަކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޯވިޑް19ގެ ޙަލަތާ ގުޅިގެން ޢާމްދަނީ ހޯދުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ގުޅިގެންކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިޓީކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާތަކާ ޙިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ކޯވިޑް19ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވަމުންދާކަމަށެވެ. މިއާގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ ޢާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެ، ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފަތީ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބިން ކުއްޔަށްދީގެން ކުރިއަށްގެންދާ ގިނަ ވިޔަފާރިތަސް ހުރިކަމަށެވެ. ކައުންސިލުން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ ވިޔަފާރިތަކުން ދައްޖަންޖެހޭ ކުލިން %30 ކުޑަކުރުމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެތެރޭގަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ބިންތަކާއި މާރުކޭޓު ގޮޅިތަކާއި ފަޅުތެރޭގައި ހުރި ފައްތިޔާތަކުން ނަގާ ކުލިވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ކަނިވާއިން ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމަށް ދީފައިވާ ބިންތަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!