ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ސާމްޕަލް ނަގައިދޭ ސެންޓަރެއް

ކޯވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަގާ ސެންޓަރެއް ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ޤާއިމުކޮށްފިއެވެ. ކޯވިޑް ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވުމާއެކު، ޓެސްޓުކުރާ މިންވަރުވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ވިދާޅުވީ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނީ، ސޯޝަލް ސެންޓަރު ބޭރު މަގާވީ ފަޅިން ހުންނަ ގޭޓުންކަމަށެވެ. ސާމްޕަލް ނެގުން ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު 01:00އިން މެންދުރު ފަހު 03:30އާ ހަމައަށެވެ.

ސާމްޕަލް ނަގާ ސެންޓަތުރައް އިތުރުކޮށްފައިވަނީ މާލޭގައި ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން، ތޮއްޖެހުން ކުޑަކޮށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. އަލަށް ފެށި ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރާއެކު މާލެ ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ ހިމެނޭހެން 6 ސެންޓަރުން އަންނަނީ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންނެވެ. އެއީ މާލެހިޔާ ފުލޫ ކްލިނިކާއި، ހުޅުމާލެ ފްލޫ ކްލިނިކް، ވިލިމާލެ ފްލޫ ކްލިނިކް، ސެނަހިޔާ، އަދި ހެންވޭރު މުނިއުފާ ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެވެ.

އަލަށް ގާއިމުކުރި ސާމްޕަލް ސެންޓަރާއެކު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަ ސެންޓަރަކުން އަންނަނީ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ހިދުމަތް ދެމުންނެވެ. އެއީ މާލެހިޔާ ފުލޫ ކްލިނިކް، ހުޅުމާލެ ފްލޫ ކްލިނިކް، ވިލިމާލެ ފްލޫ ކްލިނިކް، ސެނަހިޔާ، އަދި ހެންވޭރު މުނިއުފާ ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ވެސް ނަގައިދެ އެވެ.

ސާމްޕަލް ނަގަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވެ ސެންޓަރުތައް ކައިރީ އޮންނަނީ ބޮޑު ކިއޫ ހަދާފަ އެވެ. މިއީ ވެސް ބަލި އިތުރަށް ފެތުރެން މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!