ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި 12 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ކަންފަތުގައި ބޮޑު މީހަކު ހިފައި އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކަނޑުހުޅުދޫގައި 12 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ކަންފަތުގައި ހިފައި އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެއެވެ.

އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!