ޝައުނާ އާއި ޑރ. ހުސައިން އަށް ރުހުން ހޯދަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ވަޒީރުކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޑރ. ޙުސެއިން ރަޝީދާއި އައިމިނަތު ޝައުނާއަށް ރުހުންހޯދުމަށާއި، ބައެއް ވުޒާރާތަކުގެ މަސައްކަތު ދާއިރާއަށް ގެނައިބަދަލުތައް ފާސްކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދަޢުރުގެ ތިންވަނަ ޖަލްސާގައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ޙަސަންއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ އާމިނަތު ޝައުނާއަށް ރުހުންދިނުމަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވުޒާރާތަކާއި ވުޒާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް ގެންނެވި ބަދަލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެ މައްސަލަވެސް ވަނީ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!