ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޭ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ތަރައްގީކުރަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވެފައިވާ ތަންތަނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އަންނަ ޖޫންމަހުގެ 17ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ޖެހޭގޮތަށް ކަނޑައަޅައި، ގަވާއިދަށް އިސްލާޙެއް ގެނެސްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ތަރައްގީކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި، ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވައިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުގައިވާގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ތަރައްގީކުރަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވެފައިވާ ތަންތަނުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑު އިތުރުކުރުމަށާއި ކުއްޔާއި ގުޅިގެން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަށް ލުއި ހޯދުމަށް އެދި އަންނަ ޖޫންމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވި ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިނުވާ ތަންތަނުގެ ކުއްޔާއި ގުޅިގެން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާއަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލުއި ހޯދުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ޞައްޙަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ކަމުގައި ބަލައިގަންނަންވާނެ ކަމަށެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!