އިންޑިއާ އިން 60،000 ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ކިޓު ރާއްޖެ ގެންނަން ހުއްދަދީފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 60،000 ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ކިޓް ގެނައުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިއާ އިން ދީފި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަން ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެ ގައުމުން ވަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭނުމަށް އާރްޓީ-ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ކިޓްތަކެއް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ކަމަށެވެ.

، ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާއިން ވެކްސިން ގެނެވޭތޯ ދިވެހި ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!