ސަމާލުވޭ! މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް

މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. އެ އިދާރާއިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ. މިދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައަކީ ހުޅަނގު މޫސުން ފެށުމުގެ ކުރިން ކުރާ ވިއްސާރަކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ މިއަދު އެންމެ ބޮޑަށް މޫސުން ގޯސްވާނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ.އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށްކަމަށެވެ. މި ސަރަޙައްދަށް ހެނދުނު 10:00އިން މެންދުރުފަހު 15:00އަށް ވަނީ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައެވެ. މިގަޑިތަކުގައި އެ ސަރަހައްދުގެ ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި ގަޑިއަކު 25 މޭލާ 30 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެކަމަށްވެސް މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50މޭލަށް ވައިގަދަވެ ކަނޑުގަދަވާނެކަމަށްވެސް މެޓް އޮފީހުން ލަފާކުރައްވައެވެ.

އުތުރުގެ އިތުރުން ދެކުނަށްވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެ ސަރަހައްދަށް ވަނީ ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފައެވެ. މި އެލަރޓްވެސް ނެރެފައިވަނީ މެންދުރުފަހު 15:00އާ ހަމައަށެވެ. ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށްވެސް ގުގުރުމާއި އެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު އެ ސަރަހައްދުގައި ވިލާގަނޑުގައި 45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށްވެސް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ހާމަކުރައްވައެވެ. މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށްވެސް ހެނދުނު 10:00 ނިޔަލަށް އޮތީ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައެވެ. މެދުރާއްޖެ ތެރެއަށްވެސް ދަނީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހެމުންނެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވައިގަދަވެ ކަނޑުގެ ބާނިތައް ބޮޑުވުމުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތުތަކުގައި އުދައެރުން އެކަށީގެންވާކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!