ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިދޭ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި އެފަދަ ކަންކަން ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ ބައިވެރިވާ މީހުނާ މެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން އަންގައިފި އެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ބުނީ ސީދާކޮށާއި ނުސީދާކޮށް ވިޔަސް ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު ދޭ ފަދަ އަމަލެއްގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ސިވިލް ސާވަންޓަކު ބައިވެރިވެއްޖެ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި އެނޫންވެސް ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރާއިރު ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ބަސްތަކާއި، ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އާންމުކުރާ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ ބަލައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ އެވެ.

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް ތާއީދު ކުރާކަން ދޭހަވާ ފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!