ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާއި ހަރުކަށި ފިކުރާއި ގުޅުން އެބަ ހުރި: ޕީޖީ ޝަމީމް

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގައި ހަރުކަށި ފިކުރާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކެއް މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ފެންނަ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!