ބޮމުގެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް

ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފަިއވާ ބޮމުގެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ.

އެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށްގެންދަނީ ފުލުހުންގެ ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ފުލުހުން އަންނަނީ މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި އެކި ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރަމުންނެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަތުގައި ދެމީހަކު ހައްޔުރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މީހުންނާއި ބެހޭ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް އަދި ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

Written by

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!