ބީއެމްއެލްއަށް ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި 357 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ބީއެމްއެލްއަށް 357.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެއެެވެ.

އެ ބޭންކުން އާންމު ކޮށްފައިވާ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓު ދައްކާ ގޮތުން އެ މުއްދަތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 357.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅައި ބަލާއިރު 23 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ބޭންކަށް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ލިބުނީ 291 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ އެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުގައި ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 537 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅައި ބަލާއިރު 25 ޕަސެންޓުގެ އިތުރުވުމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެ ބޭންކަށް ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 427.5 މިލިއަން ރުފިޔާއެެވެ.

މި ނަތީޖާ ހާސިލްކުރެވިފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންވެސް ލިބުނު ކުރިއެރުމާ ގުޅިގެންކަމަށް ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ބީއެމްއެލްގެ ވިއުގަ ފުޅާކުރުމަށާއި މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިވުމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ ކ. ގުރައިދޫ އާއި މ. މުލީގައި އަލަށް ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ފަށާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!