ހުޅުމާލޭ ވެކްސިން ސެންޓަރުންވެސް މިހާރު ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހޭނެ

ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭ ވެކްސިން ސެންޓަރުގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހޭނެކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އެޗް.ޕީ.އޭއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 އިން 7އަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންޖެހި މީހުންނަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ދަނީ ވެކްސިން ދެމުންނެވެ. މިއީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ވެކްސިން ޖެހި މީހުންނަށް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހޭނެ ފަހު ހަފްތާއެވެ. އެއީ ފެބްރުއަރީމަހުގެ 1 އިން 7 އަށް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒްއަށްފަހު މިހަފްތާގެ ނިޔަލަށް 12 ހަފްތާ ހަމަވާނެތީއެވެ.

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންއަކީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒްއަށްފަހު 4 ހަފްތާއާއި 12 ހަފްތާއާއި ދެމެދު ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަންޖެހޭ ވެކްސިނެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށާފައިވަނީ 8 ވަނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެންނެވެ. އެއީ ވެކްސިންގެ އެންމެ އިފެކްޓިވްކަމަށް ގިނަ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ މުއްދަތުކަމަށް މީގެ ކުރިން އެޗްޕީއޭއިންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!