ދަމުނަމާދު ކުރުމާއި އިއުތިކާފަށް ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ކަނޑައަޅައިފި

މި ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައިގައި ދަމުނަމާދު ކުރުމާއި އިއުތިކާފަށް ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ރަމަޟާން މަހު މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަމުނަމާދު ކުރުމާއި އިއުތިކާފަށް ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދަމުނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

 1. މަސްޖިދުއްސުލްތާން މުހައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއައުޒަމް (އިސްލާމީ މަރުކަޒު)
 2. މަސްޖިދުއްސުލްތާނު މުހައްމަދު ބިން އަބްދުﷲ
 3. މަސްޖިދުއްސުލްތާނު މުހައްމަދު ޝަމްސުއްދީން
 4. މަސްޖިދުއްސުލްތާނު މުހައްމަދު ފަރީދުލްއައްވަލު
 5. މަސްޖިދުއްސުލްތާން ހަސަން އިއްޒުއްދީން
 6. މަސްޖިދު ޞަލާހުއްދީން
 7. މަސްޖިދު ފުރްގާން
 8. މަސްޖިދު ޖަލާލުއްދީން
 9. މަސްޖިދުއްނޫރު
 10. އިބްރާހީމީ މިސްކިތް
 11. މަސްޖިދު ޝަހީދު އަލީ
 12. މަސްޖިދު އިސްކަންދަރު
 13. މަސްޖިދު ޝަހީދު ޢަބްދުއްރަހުމާން (ފަނޑިޔާރު މިސްކިތް)
 14. މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން
 15. މަސްޖިދު މުހައްމަދު ޖަމީލު ދީދީ
 16. މަސްޖިދުއްސަލާމް
 17. މަސްޖިދުލްއިޚްލާސް
 18. މަސްޖިދުލް ބިއްރީ
 19. މަސްޖިދު ޝައިޚް ގާސިމް ބިން އާލްސާނީ
 20. މަސްޖިދު އަޒީޒާ މޫސާ
 21. މަސްޖިދު އުމަރު ބިން ޚައްތާބު
 22. މަސްޖިދުލް ވާލިދައިނި
 23. ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތް (ނޭބާރހޫޑު 3)

އިއުތިކާފަށް ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

 1. މަސްޖިދުއްސުލްތާން މުހައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއައުޒަމް (އިސްލާމީ މަރުކަޒު)
 2. މަސްޖިދުއްސުލްތާނު މުހައްމަދު ބިން ޢަބްދުﷲ
 3. މަސްޖިދު ފުރްގާން
 4. މަސްޖިދު ޖަލާލުއްދީން
 5. މަސްޖިދު ޝަހީދު އަލީ
 6. މަސްޖިދުލްއިޚްލާސް
 7. މަސްޖިދު ޝައިޚް ގާސިމް ބިން އާލްސާނީ
 8. މަސްޖިދު އަޒީޒާ މޫސާ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!