ރެސިޕީ: އޯރިއޯ މިލްކްޝޭކް

ރޯދަމަހަކީ އެކި ކަހަލަ ކެއުންތަކާއި ބުއިންތަކުން މޭޒުމަތި ފަޅުފިލުވައިދޭ މަހެކެވެ. ބުއިންތަކަށް ބަލާލާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު ރޯދަ ވީއްލަން ކަރާފަނި ގިރާފައި ބެހެއްޓުމަކީ އެދެވޭ ކަމަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. އެކި ޒާތްޒާތުގެ ފަންޏަކީ ދިވެހިންނާ ވަރަށް ރައްޓެހި އެއްޗަަކަށް ވިޔަސް، ފަނި ނޫނަސް ފަސޭހަކަމާއެކީ ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ބުއިންތައް ހުރެއެވެ. އޭގެތެރެއިން މިއަދު މި ބަލައިލަނީ، އޯރިއޯ މިލްކްޝޭކް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 4 އައިސްކިއުބް
  • 2 ސްކޫޕް ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް
  • 1 ޖޯޑު ކިރު (ފިނިކޮށްފައި)
  • 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހަކުރު
  • 6 އޯރިއޯ ބިސްކޯދު
  • ވިޕިންގ ކްރީމް (ބޭނުންނަމަ)

ހަދާނެ ގޮތް

މަތީގައިވާ ބުނެވުނު ހުރިހާ އެއްޗެއް (ވިޕިންގ ކްރީމް ފިޔަވައި) މިކްސަރަށް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އޮލަވަންދެން ގިރާނީއެވެ. އެއަށްފަހު ބިއްލޫރި ތަށްޓަކަށް އެޅުމަށްފަހު، އޭގެ މައްޗަށް ވިޕިންގ ކްރީމް ކޮޅެއް އަޅާނީއެވެ. ބޭނުންނަމަ، މަތީގައި އޯރިއޯ ބިސްކޯދެއް ޖަހައިލެވިދާނެއެވެ. މިލްކްޝޭކް ބޯން ފަސޭހަވާނީ ހޮޅިންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!