ރަމަޟާންމަހަށް ލުއިދެވިދާނެ: މައިމޫނާ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް، އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށްޓަކައި ލުއިތަކެއް ދިނުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މިހެން ވިދާޅުވީ، ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކާގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމެޓީއަށް ޙާޞިރުކޮށް މެމްބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

ކޮމެޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މައިމޫނާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ބަލި ފެތުރުން އިތުރުވިޔަނުދީ، ބަލީގެ ނުރައްކާބޮޑު ފަރާތްތައް ސަލާމަތްކުރުމަށްޓާ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި އާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ޤާނޫނުގެ 12ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިއުލާންކޮށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުށް ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ ބަލިން އަރައިގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކުރިއަށްދާން ލިބުނު ބޮޑު ބާރެއްކަމަށެވެ.

ބަލީގެ މިހާރުގެ ޙާލަތަށް ބަލާ، ކުރިއަށްއޮތް ރަމަޟާން މަހަށް އިތުރު ލުއިތަކެއްދޭން ގަސްތުކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މައިމޫނާ ވިދާޅުވީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ގެނެވޭނެ ބަދަލުތައް ބަލާ، އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅުއްވާނެކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިން ކަވަރޭޖް ވަރުގަދަކުރެވުން ވެގެންދާނީ އެކަމަށް ލިބޭ ބާރަކަށްކަމަށްވެސް މައިމޫނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!