ތަރައްގީއާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖަޕާނާ މަޝްވަރާ ކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒާއި ޖަޕާންގެ މިނިސްްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ގުޅިގެން ބާއްވާ “ޖަޕާން-މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސީ ޑައިލޮގް”ގެ 3ވަނަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

ކޯވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ދެގައުމުގެ މެދުގައި އޮތް ތަރައްގީއާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމާއި، ސަރަހައްދީ އަދި މެރިޓައިމް ގުޅުންތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް އަހުމަދު ޚަލީލްއެވެ. އަދި ޖަޕާނުގެ ފަރާތުން އެގައުމުގެ ވަފުދުގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ޖަޕާނުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ސައުތު އީސްޓް އެންޑް ސައުތު ވެސްޓް އޭޝިއަން އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކޮބަޔަޝީ ކެނިޗީއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި މިހާރުވެސް އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރު ދާއިރާތަކުން ގުުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޚަލީލް ވަނީ ދެގައުމުގެ މެދުގައި އޮތް ޒަމާންވީ، ޚާއްސަ ގުޅުން ފާހަގަކޮށް، އެގުޅުން ދިވެހިރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ދަމަހައްޓާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންދެއްވާފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދިމާވި ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެދެއްވި އެހީތަކަށް ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުވަނީ ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަޕާނަށް ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރުދަންނަވައި ޖަޕާން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކޮބަޔަޝީވެސް ވަނީ ދެގައުމުގެ މެދުގައި އޮތް ގާތް ގުޅުން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޖަޕާނުގެ މުހިއްމު ބައިވެރިއެއްކަން ފާހަގޮށް، ކޮބަޔަޝީ ވަނީ ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިޔޯޯގައި މިއަހަރު ބާއްވާ ހޫނު މޫސުމުގެ އޮލިމްޕިކްސްއަށް ދާ ދިވެހި ޓީމްއަށް މަރުހަބާ ކިޔަންް ޖަޕާނުން އިންތިޒާރުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ދެގައުމުގެ މެދުގައި ރަސްމީކޮށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމުކުރިތާ 55 އަހަރުވަނީ 2022 ގައި ކަމުން، އެއީ ދެގައުމަށްވެސް މުހިއްމު އަހަރެއްކަމުގައި ކޮބަޔަޝީވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދެގައުމުގެ އިސް އޮފިޝަލުންވެސް އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ކޮބަޔަޝީގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!