އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޯކޮށާ ތަންތަނުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން އަންގައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޯކޮށާ ތަންތަނުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން އަންގައިފި އެވެ.

އެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިގޮތަށް ހާމަކޮށްފައި ވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ،….

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!