އައްޒަގެ ދަރިފުޅަށް ޕީއެސް5 އެއް ގަތްންދީފި

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި ހުރި އެންމެ ވިދުންގަދަ އެއް ބަތަލާ، މަރިޔަމް އައްޒަ އޭނާގެ ދަރިފުޅު އީތަން ށް ޙާއްސަ ހަދިޔާއެއް ގަނެދީފިއެވެ.

އައްޒަ އިއްޔެ މީސްމީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އީތަން އަށް ގަތްންދީފައިވަނީ މިފަހުން ނުކުމެގެން އުޅޭ ޕްލޭސްޓްޝަން 5 އެވެ. އައްޒަ ވަނީ އީތަން ޕީއެސް5 ކައިރީގައި ހުއްޓިގެން ހުރި ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯގައި އީތަން ފެންނަނީ ވަރަށް އުފަލުން ހުރި ތަނެވެ. އެއާއެކު އައްޒަ ފޮޓޯގެ ތިރީގައި ލިޔެފައިވަނީ، ދަރިފުޅުގެ އުފަލަށް ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

އައްޒައަކީ މީސްމީޑިއާގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރި ބަތަލާއެކެވެ. މިފަހުން އައްޒަވަނީ އޭނާއަށް އާ އަހަރުގެ ހަދިޔާއަކަށް ފިރިމިހާ މުއާގެ ފަރާތުން ލިބުނު އައިފޯން 12 ވެސް ދައްކާލައިފައެވެ.

 1. މީހުން އަނގަޔާ އަތާ ދިމަ ނުވެގެން އުޅޭ އިރު ތިކަށްއަލަ ވާއްކަ ޖެހީމަ ކަމަކު ނުދޭ

  0
  0
  1. ދަރިއޭއެއްގެ އުފަލައް މަޔަކު ކްންމެ ކަމެ ވސް ކޮށްފއާނެ. ތިއީވަދި މަބޯދާ ހިޔާލެއް

   0
   0
 2. ތިޔަށްވުރެން ރަގަޅު ވާނެ ދަރިފުޅައްޓަކާ ކިޔާފަ ކަތިމެއް ގަނެދިނަސް

  4
  1
  1. ތިޔަށްވުރެ ރަނގަޅުވަނެ މިތާ ކޮމެންޓުކުރަން ވަގުތު ނުދުއްވާ ގުރުޢާން ކިޔެވިއްޔާ. ހަމަ ހަރުކަށި ފިކުރު.

   0
   0
 3. އެހެން މީހުން ދަރިން ނަށް ދޭ ހަދިޔާ ސޮސިއަލް މެޑިއަ ގައި ހިސްސާނުކުރަނި އެކުދިން ދެކެ ލޯބިނުވާތީ ދޯ؟

  3
  0
 4. ދަރިފުޅުގެ އުފަލަށޭ ކިޔާފަ ކޮންމެ ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަކީ ރަންގަޅު ކަމެއް ނޫން .

  38
  1

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!