ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުރިންގެ އަދަދު 139000 އަށްވުރެ ގިނަ

ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުރިންގެ އަދަދު 139000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޖުލައިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ޑިސެމްބަރ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް 139183 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އަދި ޖަނަވަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުން ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 522030 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއިއެކު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މަހުން މަހަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ޖުލައިމަހު އެވްރެޖްކޮށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 100 ފަތުރުވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އުޅެނީ 2039 ގައިކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!