ބަހުރެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ބަޙްރައިންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕްރިންސް ޚަލީފާ ބިން ސަލްމާން އަލް ޚަލީފާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ޤައުމުގެ ރަސްގެފާނު ޙަމަދު ބިން އީސާ އަލް ޚަލީފާއަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ބަޙްރައިންގެ ރަސްގެފާނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައި ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެސެޖުގައި ބޮޑުވަޒީރު ޕްރިންސް ޚަލީފާ ބިން ސަލްމާން އަލް ޚަލީފާ ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްޕުޅާއި, ޑިޕްލޮމަސީގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ކުރިއެރުންތަކަކީ ބަޙްރެއިންގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުން ވެސް ފާހަގަކުރާނެ މުހިންމު މަސައްކަތްޕުޅު ތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެސެޖު ނިންމަވައިލައްވާފައި ވަނީ ރާއްޖެއާއި ބަޙްރެއިންގެ ގުޅުން ކުރިމަގުގައި އިތުރަށް ބަދަހިވެގެން ދިއުމަށް އެދިވަޑައިގެން އަދި ބޮޑުވަޒީރުގެ ފުރާނަ ފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމުންނެވެ.

ޝައިހް ހަލީފާ އަވަހާރަވީ، އެމެރިކާގެ މާޔޯ ކްލިނިކްގައި، މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަވަހަރަވިއިރު ޝައިހު ހަލީފާ ގެންދެވީ، އާލާސްކަންފުޅަކަށް، އެމެރިކާއިން ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ. ޝައިހް ހަލީފާ އަވަހާރަވެފައިވަނީ އުމުރުން 85 އަހަރުފުޅުގައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!