ފޮޓޯ: ގޫގުލް

އުލިގަމުގައި ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޔޮޓް މެރީނާއެއް ތަރައްޤީކުރުުމަށް އަލުން ބީލަމަށްލަނީ

ހއ.އުލިގަމުގައި ސިޓީހޮޓަލަކާއެކު ޔޮޓު މެރީނާއެއް ތަރައްޤީކުރުުމަށް ޝައުޤުވެރިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވަނީ އުލިގަމުގައި ޔޮޓު ބަނދަރަކާއެކު ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް މިދިޔަމަހުގެ 11ވަނަ ދުވަހު އެ މިނިސްޓްރީން އިޢުލާން ކުރުމާގުޅިގެން ގިނަ ފަރާތްތަކުން މި ބީލަމާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް، 2 ފަރާތަކުން ބީލަން ފޮތް ގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މިމަހުގެ 5ވަނަ ދުވަހު ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އަލުން ބީލަން ޅުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެމިނިސްޓްރީގެ ނޫސްބަޔާނުގައިވެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!