ކައި އެންމެ ފަހުން ދޫކޮއްލި ފޮޓޯތަކުގެ ޖާދޫގައި ނުޖެހޭ މީހާކު އެބަ ހުރިތަ؟

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކައި މިވަނީ ދާދިފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް އޭނާގެ ފޮޓޯތަކެއް ދޫކޮށްލާފައިއެވެ. އެއާއި އެކު ކައިގެ ފޭނުން ދަނީ އެ ފޮޓޯތަކުގައި ކައިގެ މޮޑެލް ކޮށްފައި ވާގޮތަށް ތައުރީފް ކުރަމުންނެވެ.

ކައި އަކީ މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް މޮޑެލްއެވެ. އޭނާގެ ޕޯސްޓެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބޭ ފޭނުން ގިނަ އެވެ. ކައި އަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެ ހަރަކާތްތެރި އެއް މޮޑެލް ވެސް މެއެވެ.

ކައި އަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަބަޔަކު ފޮލޯ ކުރަމުން އަންނަ މަޝްހުރު މޫނެކެވެ. ކައި ވަނީ ބައެއް އިޝްތިހާރު ތަކުންވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައިއެވެ.