46 ގެސްޓްހައުސްއެއް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން 46 ގެސްޓްހައުސްއެއް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ 12 ރަށެއްގެ 46 ގެސްޓްހައުސްއެއް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފައެވެ. މި 46 ގެސްޓްހައުސްއާއިއެކު ގެސްޓްހައުސް ސިނާއަތުގައި މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޙިދުމަތްދެމުންދާ އެނދުގެ އަދަދަކީ 1199 އެވެ.

ގެސްޓްހައުސް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ މިހާތަނަށް ދީފައިވާ ރަށްރަށުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކ. ހުރާ، ކ. މާފުށި، ކ. ގުރައިދޫ، އއ. މަތިވެރި، އއ. އުކުޅަސް، އއ. ތޮއްޑޫ، އއ. ރަސްދޫ، ވ. ފުލިދޫ، ވ. ތިނަދޫ، ނ. ފޮއްދޫގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ އަދި މަރަދޫ ފޭދޫގެ ބައެއް ގެސްޓްހައުސްތަކެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދީފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!