މަހޭޝް ބަޓް ގެއިންނެރެން މަސައްކަތް ކުރި މި ކުއްޖާ އަކީ ކާކުކަން އިނގޭތާ؟

މަހޭޝް ބަޓުގެ ނެފިއޫ އާއި އިދެގެން އުޅޭ ލަވީނާ ލޯދް އަކީ ކުދި ފިލްމުތަކުން ފެނިގެންދާ ފަންނާނެކެވެ. ލަވީނާ ވަނީ ވަރިވާން ފޯމު ލާފައިއެވެ.

ދާދި ފަހުން ލަވީނާ ވަނީ ވީޑިއޯ އެއް ޝެއާ ކޮއްފައިއެވެ. މިވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި މަހޭޝްބަޓް އޭނާ ގެއިން ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާތަން ފެނެއެވެ. މި ވީޑިއޯގައި ލަވީނާ ވަނީ ވަރިވާން ބޭނުންވާ ސަބަބު ކިޔާދީފައިއެވެ.

ލަވީނާ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނުކުތީ 2010 ވަނަ އަހަރު ހިމޭޝް ރޭޝަމިޔާ ގެ “ކަޖްރާރޭ” އިންނެވެ.