ރިސޯޓުގައި މުޒާހަރާ ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ރިސޯޓުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުން މަނާކޮށްފައިވާ މައްދާ އިސްލާހުކޮށް، ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އެ ރިސޯޓެއްގައި މުޒާހަރާ ކުރެވޭ ގޮތަށް އެއްވެ އުޅުމާއި ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދިނުމަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ގައުމީ ސަލަމާތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުގައްރިރު، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ ހުށަހެޅުއްވީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިގެން ކުރީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އެ އިސްލާހު އުވާލައި ފުލުހުންގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި މާލެއާއި ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެއްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެވޭ ގޮތް ހެދުމަށެވެ.

އެކަމަކު ގައުމީ ސަލާމަތަށް ޓަކައި އެއްވެ އުޅުން މަނާ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކެއް ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ވެސް އީސަ ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!