ބޭރުގެ ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން އަންނަ ކޯލުތައް ނުނެގުމަށް ދިރާގުން އެދެފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ނަންބަރުތަކުން އަންނަ ކާކުކަން ނޭނގޭ މެސެޖުތަކާއި ކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަށް ދިރާގުން އެދެފިއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގޮތް ނޭނގޭ ބޭރު ނަންބަރުތަކުން ފޯން ކޯލްތަކެއް ލިބެމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަަށެވެ.

ދި ގުޅުމަށް އެދި އެ ނަންބަރުތަކުން މެސެޖް ފޮނުވަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ކޯލްތަަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަށް އަދި މެސެޖް ކުރި ނަމަވެސް ރިޕްލައި ނުކުރުމަށް ދިރާގުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!