އެމްއައިބީގެ އޭޓީއެމްތަކުން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ޙިދުމަތް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ އޭޓީއެމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކޭޝްކާޑެއް ބޭނުންނުކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ޙިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މޯލްޑީވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު، އެމް.އައި.ބީއިން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ މި ޙިދުމަތް މިހާތަނަށް ލިބެމުން އައިސްފައިވަނީ އެބޭންކުގެ ހެޑު އޮފީހުގައި ހުންނަ އޭޓީއެމްތަކުން އެކަނިކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު އެމްއައިބީގެ އަމީނީމަގު އެމް.އެން.ޔޫގައި ހުންނަ އޭޓީއެމް އަދި އޯކިޑްމަގު ފާމުދޭރިގޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ އޭޓީއެމް ލޮބީގައި މި މަރުކާގެ ޒަމާނީ އޭޓީއެމްތައް ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް އެމްއައިބީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ފައިސާ ޖަމާކޮށް ނެގުމުގެ ހިދުމަތް ލިބޭ މި އީސީއާރުއެމްގެ އެންމެ ތަފާތު އެއްކަމަކީ އެއްވެސް ކޭޝްކާޑެއް ބޭނުންނުކޮށް ފައިސާ ފަސޭހަކަމާއެކު ޖަމާކޮށްލެވުމެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި އެކައުންޓެއް ނެތް ބޭފުޅެއްނަމަވެސް 3 ވަނަ ފަރާތެއްގެ އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނެކަމަށް އެމްއައިބީން ހާމަކުރެއެވެ.

ކޭޝް ކާޑު ބޭނުންނުކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އާ ހިދުމަތެކެވެ. މި ހިދުމަތް ދިނުމަށް ކޭޝް ކާޑުގެ ބަދަލުގައި ފޯނު ނަންބަރު ޖެހުމުން ފޯނަށް އޯޓީޕީއެއް ފޮނުވައެވެ. މި އޯޓީޕީ ޖެހުމަށް ފަހު ފައިސާ ޖަމާކޮށްލެވެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!