ފްލައިން ސްކޫލްގައި ހިންގާ ކޯސްތައް އެ ސްކޫލްގެ އިހުމާލުން ލަސްވަމުން ދާތީ ދަރިވަރުން އެ ކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮށްފި

ފްލައިން ސްކޫލްގައި ހިންގާ ކޯސްތައް އެ ސްކޫލްގެ އިހުމާލުން ލަސްވަމުން ދާތީ ދަރިވަރުން އެ ކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮށްފިއެވެ.

ސ. ގަމުގައި ހިންގާ އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް ފްލައިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ އެތައް ޝަކުވާތަކެއް ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓާ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެ ގޮތުން އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ބުނާ ގޮތުގައި 18 މަހުގެ މުއްދަތަަކަށް ހިންގާ ކޯހުގެ މިހާތަނަށް އައި އިރު އެންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

އިމްތިހާންތައް ހަދާ ނިމިފައި ތިބި ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ތިބި އިރު 8 ކަރުދާސް ފުރިހަމަ ކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ކޮންމެ ހަތަރު ދުވަހަކުން ޕްރެކްޓިކަލްގެ ގޮތުގައި އެއާކްރާފްޓް އުދުއްސަން ދިނުމަށް ކަނޑައަލަފައި އޮންނަ ކަމަށް އެ ސްކޫލާ ހަވާލާދީ ދަރިވަރުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ހުރިހާ އިމްތިހާނެއް ނިމުނު އިރުވެސް ކޮންމެ 4 ދުވަހަކުން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ބުނި އުދުއްސުމުގެ ގަޑިތައް ހަފްތާތަކަށް ދިގު ދެމިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ދަރިވަރުން ބުނެއެވެ.

މިހާރު ފްލައި ކުރަން (ބޯޓު އުދުއްސަން) ފުރުސަތު ލިބެނީ އެވްރެޖްކޮށް ބަލާނަމަ ކޮންމެ 15 ދުވަހަކުން ކަމަށް އެ ދަރިވަރުން ބުނެއެވެ. ކުރިން އައްޑޫގައި ޖެއްސި އެއާކްރާފްޓް ކްރޭޝްވެ، ސާވިސް ކުރެވެން ދެން ފްލައި ކުރުން މަޑުޖެހުނު ކަމަށް ދަރިވަރުން ބުނެއެވެ. އަދި އެ ހާދިސާއަށް ފަހު ދަރިވަރުންގެ އަތުން ދެގުނަ އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ދަރިވަރުން ބުނެއެވެ. މިހާރުވެސް އޭރު ކްރޭޝްވި އެއާކްރާފްޓް އޮތީ މާރާމާތު ނުކުރެވި ކަަމަށާއި މަލްޓި އިންޖިން އެއާކްރާފްޓެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އެ އެއާކްރާފްޓް ހެދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ބޭކާރު ވެގެން ދިއުމަކީ އެ ދަރިވަރުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށާއި އަދި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ކަމަށް އެ ދަރިވަރުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ކަން ހިނގާ ގޮތުން ދުވަހަކުވެސް އެ ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެ ފަދަ އިހްސާސެއް ކުރާ ކަމަށް އެ ދަރިވަރުން ބުނެއެވެ.

ކޯހުގެ މުއްދަތާ ގުޅިގެން ދަރިވަރުން ހުށަހާޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދެމުން އެ ސްކޫލުން ބުނެފައި ވަނީ، 18 މަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯސްތަކުގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅަފައި ވަނީ ފްލައިން ކްލާސްތައް ހިންގާ ދުވަސްތަކުގައި މޫސުން ތަންދޭ ނަމަ ކަަމަށެވެ. އަދި 18 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނީ ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދައްކާ ދަރިވަރުންނާއި އެއްވެސް ޑިލޭއެއް ނެތި އިމްތިހާންތައް ފުރިހަމަ ކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ކަމަށްވެސް އެ ސްކޫލުން ބުނެއެވެ. ގިނަ ދަރިވަރުންނަކީ މި ހުރިހާ ކަމެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނުކުރެވޭ ދަރިވަރުން ކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެއެވެ.

ކްރޭޝްވި އެއާކްރާފްޓް ގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ސްކޫލުން ބުނެފައި ވަނީ، ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އައުމާއެކު އެ އެއާކްރާފްޓް މަރާމާތު ކުރުމަކީ މި ވަގުތު ފަސޭހާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން އެ އެއާކްރާފްޓްގެ ބައެއް ސްޕޭއާތައް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު އިތުރު ދެ އެއާކްރާފްޓް ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެއެވެ.

ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން ބުނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އައުމާއެކު އެކި ވިޔަފާރިތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން އެ ސްކޫލަކީ ސަރުކާރުގެ އެހީއަކާ ނުލައި ހިންގާ އަމިއްލަ ސްކޫލެއް ކަމުން ގިނަ ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!