ޓްރަންޕްގެ ދެކަނބަލުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހެޔޮދުޢާ ފޮނުއްވައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަންޕާއި އަނބިކަނބަލުން މެލަނިޔާ ޓްރަމްޕް ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ހެޔޮދުޢާ ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހެޔޮދުޢާ ފޮނުއްވާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ރައީސް ޓްރަމްޕާއި އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާއަށް އެމަނިކުފާނާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދުގެ ފަރާތުން ހެޔޮ ދުއާ ފޮނުއްވާކަމަށެވެ. އަދި ޓްރަމްޕްގެ ދެ ކަނބަލުން ކޯވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވެ އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

ޑޮނަލްޑު ޓްރަންޕުގެ ދެ ކަނބަލުންނަށް ކޯވިޑް ޖެހުނުކަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ ޓްރަންޕުގެ އެންމެ އަރިސް އެއް ފަރާތްކަމުގައިވާ ހޯޕް ހިކްސްއަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހުމުން އަމިއްލައަށް އެކަހެރިވެޑައިގަތުމަށް ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

ރައީސް ޓްރަންޕުގެ ރަސްމީ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޓްރަންޕްގެ ދެ ކަނބަލުންގެ ހާލުކޮޅުވެސް ރަނގަޅުކަމަށެވެ. ރައީސް ޓްރަންޕަކީ ކޯވިޑްގެ ނުރައްކާ ކުޑަކަން ދައްކަވަން ފެށުނީއްސުރެ މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މިއީ އެމެރިކާގެ ރައީސަކު އޭނާގެ ރިޔާސީ ދައުރުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ބައްޔަކާއި ކުރިމަތިލަންވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ. އުމުރުފުޅުން 74 އަހަރުގެ ޓްރަންޕް ވެގެންދާނީ މި ބަލިމަޑުކަމުގެ އެންމެ ސީރިއަސް ކެޓަގަރީގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅަކަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!