ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ހަތް ސައިކަލެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ

ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލަތަކެއްގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ހަތް ސައިކަލެއްގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދުމުގެ ފުލުހުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މި ސައިކަލްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދަމުންދަނީ ސައިކަލްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން އުޅޭ ވަކިތަނެއް އެނގިފައިނުވާތީ ސައިކަލްތައް ހަވާލުކުރެވިފައިނުވާތީ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ސައިކަލްތައް:

  1.  AA0A P8407
  2.  AA0B P7850
  3.  AA0C P1620
  4. AA0G P8756
  5. AA0C P9088
  6. AA0C P7386
  7. AA0F P8972

މި ސައިކަލްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން މިއަދުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕޮލިސް ޓޯވ ޔާޑަށް ހާޒިރުވެ ސައިކަލާ ހަވާލުވެ ލެއްވުން ހަވާލުވުމަށް އެފަރާތުން އެދެއެވެ. އަދި ސައިކަލުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ސައިކަލާ ހަވާލުވެލައްވާނަމަ، ސައިކަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއަކާއި ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއްގެ އިތުރުން ސައިކަލު ހަވާލުވެލައްވާ ފަރާތެއްގެ ނަން ހިމަނާފައިވާ ސިޓީއެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތާ ސައިކަލު ހަވާލު ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!