ުހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޯވިޑް-19އަށް ޓެސްޓުކުރަން ފަށައިފި

ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކޯވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ފުޅާކުރުމަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި 3 ތަނެއްގައި ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް މިހާރުވެސް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޯވިޑް-19އަށް ޓެސްޓުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މިހާރުގެ އަމާޒަކީ ދުވާލަކު 200 ސާމްޕަލް ޓެސްޓްކުރުމަށް ކަމަށާއި ވަސީލަތްތައް ލިބެމުންދާވަރަކުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޓެސްޓިންގ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށެވެ. ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ކަންކަމުގައި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަނީ 7 މުވައްޒަފުންކަމަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ވިދާޅުވެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!