ްއަންކިތާގެ ޕޯސްޓާއި އެކު ޝީބާނީގެ ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސްފި

އަންކިތާ ލޮކަންޑޭ އޭނާގެ އިންޓަގުރާމުގައި ހިއްސާކުރި ޕޯސްޓަކަށް ރުޅިވެރިކަމާއެކު ޝިބާނީ ޑަންޑޭކަރު ޖަވާބު ދީފިއެވެ. ޝިބާނީ އޭނާގެ އިންޓަގުރާމުގައި އަންކިތާ ޕޯސްޓުކުރި ސިޓީގެ ޖަވާބުކަމަށްބުނެ ލިޔެފައިވަނީ ހާލަތުގެ ފައިދާ ނަގާ އަންކިތާ އެކުރާ މަސައްކަތަކީ އަމިއްލަ ފައިދާ އާއި މަޝްހޫރުކަމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ. ސުޝާންތުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ރިއާ ކުއްވެރިކޮށް ކުޅެމުން މިދަނީ ކުޅިވަރެއްކަމަށް ބުނަމުން ޝިބާނީ ބުނެފައިވަނީ މި ކުޅިގަނޑުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއްކުޅެމުންދަނީ އަންކިތާކަމަށެވެ.

އަދި އަންކިތާއަށް ގޮންޖަހަމުން ޝިބާނީ ބުނެފައިވަނީ ސުޝާންތު ރިއާދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވެފައިވާކަމަށް އަންކިތާވެސް ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ހާއްސަ އެދުމެއްގެ ގޮތުން އަންކިތާއަށް ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލަ މީހާގެ ދުޝްމިނުންނަށް ސިޓީ ޕޯސްޓު ކުރުމުގެ ކުރިން އަންކިތާއަށް އެގެންޖެހޭ ކަމަކީ އެހެން އެންމެނަށްވުރެ ބޮޑަށް ހިތުތެރޭގައި ނަފުރަތުގެ ހުޅު ރޯކޮއްގެން އުޅެނީ އަންކިތާކަމެވެ.

މި ޕޯސްޓަކީ އަންކިތާ އެނާގެ އިންތަސްޓަގުރާމުގައި ސުޝާންތުގެ ސިކުނޑީގެ ހާލަތު ރަގަނޅު ނޫންކަން އެނގޭއިރު އޭނާއަށް ޑުރަގު ފޯރުކޮއްދިނުމުގައި ރިއާ އެހީތެރިވެދިނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކޮށް އެހުރިހާކަމެއް އެގިހުރެމެ ރިއާ އެކުރި ކަންތަކުން ސުޝާންތުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެކަމަށް ނުވިސްނުނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކޮށް ކޮއްފައިވާ ޕޯސްޓަކަށް ޝިބާނީ ދީފައިވާ ރައްދެކެވެ.

ޝިބާނީ ޑަންޑޭކަރަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ރިއާގެ ދިފާއުގައި އެފަދަ އެތަށް ވާހަކަތަކެއް ދައްކަމުން އަންނަ ތަރިއެކެވެ. އަދި ރިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަދެކެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭނަގެ ދިފާއުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބަސްބުނާ އެކަކީވެސް ރިއާގެ އެކުވެރިއެއްކަމަށްވާ ޝިބާނީ ޑަންޑޭކަރެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!